Nye retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora kommer nå med en betydelig revidert utgave av sine retningslinjer.

Forside av retningslinjene.

NESH har ansvar for å utarbeide nasjonale forskningsetiske retningslinjer. Den første utgaven av NESHs retningslinjer ble utgitt i 1993, og de har kommet i reviderte utgaver i 1999, 2006 og 2016.

Høsten 2020 ble et nytt utkast til nasjonale retningslinjer sendt på høring. NESH mottok over 60 innspill fra forskere, forskningsinstitusjoner og andre forskningsaktører. En arbeidsgruppe bestående av Elisabeth Staksrud (leder), Ivar Kolstad (nestleder) og Vidar Enebakk (sekretariatsleder) har gått gjennom alle innspill og utarbeidet forslag, som er grundig drøftet og vedtatt av alle medlemmene i komiteen. NESH ønsker å takke alle aktører for samarbeidet i forbindelse med revideringen av retningslinjene.

I den nye utgaven har NESH valgt å fremheve de grunnleggende forskningsetiske normene. Formålet er å tydeliggjøre NESHs retningslinjer som en selvstendig kilde til forskningsetisk refleksjon og kontinuering diskusjon i forskerfellesskapet. NESH har også presisert hvordan forskning i økende grad er under press, og hvordan ulike aktører som oppdragsgivere, finansiører og samarbeidspartnere har medansvar for å ivareta forskningsetikken. Videre er skillet mellom etikk og juss presisert for å tydeliggjøre grenseflatene mot henholdsvis gransking av vitenskapelig uredelighet og krav om rettsgrunnlag ved behandling av personopplysninger.

Andre vesentlige endringer (jf. høringsbrevet):

  • Tittelen er endret til Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora.
  • De grunnleggende forskningsetiske normene er løftet frem i en ny innledning.
  • Del A) Forskerfellesskapet er løftet frem for å tydeliggjøre forskningsetikkens forankring i fagmiljøene.
  • Del B) Hensyn til personer fremhever forskjellen mellom juridisk og etisk samtykke.
  • Del D) Oppdragsgivere, finansiører og samarbeidspartnere er omfattende omarbeidet og fremhevet spesielt ansvaret til andre forskningsaktører.
  • Generell informasjon om NESH og retningslinjene er samlet bakerst i et nytt vedlegg. Her er også forskjellen mellom etiske retningslinjer og juridiske lover presisert.

De nye retningslinjene fra NESH ble lansert 16. desember 2021. En engelsk oversettelse vil foreligge i januar 2022. [Oversettelsen er forsinket til medio april.]

For spørsmål, kontakt Vidar Enebakk, sekretariatsleder i NESH.