Referat 8. juni 2023

Fra agendaen: Klagesaker: Accept Opera . Brudd i albuespissen. Andre saker: Høring, retningslinjer NENT. Høring, NOU om betydningen av kjønn for helse. Skal NEM registrere seg i IRB-registeret? 

Til stede: Kari Milch Agledahl (leder), Anne Kjersti Befring, Berit Støre Brinchmann, Jan-Ole Hesselberg, Lars Ursin, Lene Os Johannessen, Thomas Langø, Trine B. Haugen, Jostein Greve, Steven Blackman, Siri Forsmo 
Fra sekretariatet: Aisha Bibi, Lene Os Johannessen, Maria Sandhaug (referent) 

Forfall: Helge Alsaker Solheim, Ingrid Miljeteig, Kaja Kristine Selmer, Jo Røislien

Godkjenning av innkalling og agenda  

Godkjent uten merknader. 

Sekretariatsstøtte for NEM 

Fungerende sekretariatsleder orienterte om status. Jurist er tilbake fra hospitering og skal framover jobbe i 100 % stilling for NEM. Sekretariatsleder er tilbake i 40% stilling, og koordinator er støttefunksjon som før. Fungerende sekretariatsleder fortsetter i 70% stilling for NEM ut juni.  
Komiteleder informerte om at institusjonsbesøk til høsten utgår.  

Vurdering av habilitet 

Det ble foretatt en habilitetsvurdering av to komitemedlemmer. Det ble konkludert at disse ikke var inhabile. 

Godkjenning av referat fra forrige møte  

Godkjent og ingen merknader. 

Nyhetsoppdatering  

Kommunikasjonsrådgiver i FEK gav NEM en nyhetsoppdatering, hvor flere av komiteens medlemmer har vært aktive i publikasjoner. Nyhetsrapporten finnes i agendaen til NEM møte. 

KS 4 Brudd i albuespissen 

Saksordfører la frem saken. Sakspapirer var på forhånd gjort tilgjengelig for komiteen. For saksgjennomgang, NEMs vurdering og konklusjon, se eget vedtak i sak nr. 2023/83. Lenke til vedtaksdatabasen: Vedtak i klagesaker | Forskningsetikk. 

Storfellesmøtet  

Koordinator la fram saken, og medlemmene gav sine innspill til programforslaget som var vedlagt i agendaen. Innspillene tas til følge, og koordinator reviderer programforslaget i tråd med dette. Koordinator avventer innspill fra REK nord som er vertskapet for Storfellesmøtet. Saken behandles videre i sekretariatet, og endelig beslutning til programmets innhold skjer i samråd med komiteleder i NEM.  

NEM registrere seg i IRB-registeret? 

Koordinator la fram saken, og sakspapirer var lagt til agendaen på forhånd.  
NEM stiller seg positive til å registrere seg i IRB-registeret, dersom det ikke er noen negative konsekvenser, utgifter eller andre ulemper ved registreringen. Koordinator sjekker opp dette med REK-ene som er registrerte. Om det ikke er noen negative konsekvenser, kan sekretariatet i NEM utføre registreringen i IRB-registeret. 

KS 3 Accept Opera 

Saksordfører la frem saken. Sakspapirer var på forhånd gjort tilgjengelig for komiteen. For saksgjennomgang, NEMs vurdering og konklusjon, se eget vedtak i sak nr. 2023/81. Lenke til vedtaksdatabasen: Vedtak i klagesaker | Forskningsetikk

Høring NENT retningslinjer  

NENT har sendt sine reviderte retningslinjer ut på offentlig høring: Høring - retningslinjer for naturvitenskap og teknologi | Forskningsetikk  

Sekretariatsleder for NENT, Thomas Østerhaug, presenterte retningslinjene for NEM. 

Oppsummerte innspill fra NEM: 

Innspill 1: Dersom et forskningsprosjekt defineres som helseforskning, må forskeren følge helseforskningslovens bestemmelser. NEM mener at helseforskningsloven, og hvilken rolle retningslinjene spiller opp mot loven, bør fremkomme i retningslinjene. Dette kan passe inn i innledningen under «Forskningsetikk» eller under «Etikk og juss». 

Innspill 2: Legge inn «og flerfaglige» side 2, siste setning: «I tverrfaglige og flerfaglige prosjekter skal de forskningsetiske retningslinjene for de andre områdene også følges». 

Innspill 3: Vitenskapseden: NEM er usikker på i hvilken grad vitenskapseden er egnet til å øke bevisstheten om forskningsetikk. Tatt ut av kontekst kan eden også framstå som at den legger uforholdsmessig mye ansvar på den enkelte forsker. 

Konklusjon: Fung. sekretariatsleder formulerer et utkast til et kortfattet innspill fra NEM. Komitéleder får fullmakt fra komiteen til å godkjenne utkastet. Lene sender godkjent innspill til NENT v/Thomas. 

Høring- NOU 2023:5 Den store forskjellen 
- om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse  

Notat til felles innspill fra FEK ble diskutert i NEM sitt møte den 17. april. En arbeidsgruppe har bearbeidet notatet i tråd med innspillene som kom i møtet. NOU’en og bearbeidet utkast var vedlagt agenda. 

Arbeidsgruppen la frem bearbeidet utkast. Endringsforslagene består hovedsakelig i å rette fokus tydeligere mot helsefeltet og NEM sin rolle. I tillegg er noen gjentagelser fjernet for å stramme opp teksten.   
Komiteen synes utkastet er ryddig og konsist og stiller seg bak. Fung. sekretariatsleder sender bearbeidet utkast til FEK v/direktør, som koordinerer videre prosess med felles høringsinnspill fra FEK. 

Runde rundt bordet 

Det refereres ikke fra runden rundt bordet. 

Orienteringssaker 

Nestleder orienterte om arbeidet med evaluering av helseforskningsloven: Arbeidsgruppen er aktiv og fungerer godt. Det er mange ulike temaer og problemstillinger som er kommet opp. Arbeidsgruppen kommer til å peke på en del problemer og be departementet om å utrede. Videre skal gruppen jobbe med selve skriveprosessen. Deretter skal et utkast sendes ut på høring til REK’ene og komiteer/utvalg i FEK. Det legges opp til å få inn høringsinnspill før NEMs oktobermøte. 

Komitéleder orienterte fra møte i samarbeidsutvalget i FEK (SU-møtet), som ble avholdt 26. mai: SU-møter er for komité- og utvalgsledere, sekretariatsledere og direktør i FEK og avholdes to ganger i året. Hovedsakene i SU-møtet i mai var orienteringer fra komiteer og utvalg, Forskningsrådets rolle og ansvar for forskningsetikk, NESHs arbeid mot SIKT og NEMs arbeid med evaluering av helseforskningsloven. 

SIKT har orientert NEM om at de har sendt en henvendelse til HOD, hvor de ber om veiledning i spørsmål om behandling av personopplysninger som omfattes av forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser, samt vedrørende definisjon av befolkningsbasert helseundersøkelse. 

FEK arrangerer Forskningsetisk forum årlig. Dato for årets forum er 19. september. Tema er «Veileders rolle i arbeidet med forskningsetikk». Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.