Referat fra møte i NESH 25. januar 2022

NESH-leder Heidi Østbø Haugen ønsket velkommen og skisserte rammene for arbeidet til den nye komiteen (2022-2025). Komiteen ble presentert for De nasjonale forskningsetiske komiteene, temaer i NESHs arbeid og aktuelle saker.

Tid: 09:00 - 12:00
Sted: Digitalt (Zoom)
Til stede: Heidi Østbø Haugen (leder), Kari Steen-Johnsen (nestleder), Anne Line Wittek, Anne Marie Frøseth, Bernt Olav Aardal, Jakob Maliks, Johs Hjellbrekke, Kjetil Fretheim, Lene Bomann-Larsen, Rakel Christina Granaas, Rani Lill Anjum, Thomas Ugelvik og Tove Klæboe Nilsen
Forfall: Arild Hovland
Referent: Vidar Enebakk (sekretariatsleder)

1. Konstituering av møtet

Referat fra 2. desember 2021 ble godkjent.
Ingen saker reiste spørsmål om habilitet.
Ingen saker til eventuelt.

2. Velkommen til NESH

Heidi Østbø Haugen ønsket velkommen og skisserte rammene for arbeidet til den nye komiteen (2022-2025): NESH er et rådgivende organ som skal fremme god og etisk forsvarlig forskning og forebygge vitenskapelig uredelighet; NESH har en «vaktbikkje-funksjon» og skal bidra til offentlig debatt; og NESH skal samarbeide med forskningsinstitusjoner og andre relevante aktører i forskningsetiske spørsmål både nasjonalt og internasjonalt
(jf. Prop. 158 L (2015-2016), 4.3.2 FEKs arbeidsoppgaver).

Det ble presisert at innholdet i forskningsetikken har et uavhengig faglig grunnlag, forankret i forskerfellesskapet, slik det blant annet er formulert i NESHs Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora. Den femte utgaven ble ferdigstilt av den forrige komiteen og lansert 19. desember 2021, og en viktig oppgave er å spre retningslinjene til forskere, forskningsinstitusjoner og andre aktører i forskningssystemet.

Riksrevisjonens Undersøkelse av forskningsetikk i universitets og høyskolesektoren (nov. 2021) ble presentert, da den legger føringer for arbeidet med forskningsetikk i den kommende perioden.

3. Presentasjonsrunde

Et viktig mål med møtet var at medlemmene i den nye komiteen skulle bli bedre kjent med hverandre (bakgrunn, motivasjon, forventninger mm.). Etter en kort prat i grupper på to og to, introduserte medlemmene hverandre. Komiteen har en bred sammensetning både faglig og institusjonelt, og medlemmenes engasjement og interesse dekket hele bredden i forskningsetikken.

4. Om De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)

Sekretariatsleder presenterte FEK og de formelle rammene med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets styringsdialog og mål- og resultatstyring. De sentrale målene er formulert i statsbudsjettet (Prop. 1 S. (2021-2022), kap. 284) og tildelingsbrevet fra KD, og arbeidet er forankret i FEKs Strategi 2021-2025.

Det blir en bredere presentasjon av FEK på Årskonferansen 7. mars 2022.

5. Temaer i NESHs arbeid

Arbeidet i NESH har ofte kontaktflater mot andre komiteer og utvalg. Det er viktig å kjenne til hvordan de andre komiteene jobber og være klar over rammer og grenser for arbeidet i de ulike komiteene (se også Vedlegg i NESHs nye retningslinjer). Tre tidligere medlemmer delte derfor sine erfaringer fra andre komiteer og utvalg:

Tove Klæboe Nilsen redegjorde for arbeidet til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), som er en del av FEK på lik linje med NESH og NENT. Forskjellen er at arbeidet til NEMs er definert i helseforskningsloven fra 2009, som blant annet stiller krav om forskningsetisk forhåndsgodkjenning. Slike saker blir i første rekke behandlet i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), men NEM er også klageinstans for vedtak i REK. Noen ganger kan det oppstå uklarhet om hva som faller innenfor eller utenfor loven (og hva som eventuelt tilligger NESH), og NEM har nylig lansert en presisering av Helseforskningslovens saklige virkeområde (nov. 2021), og tidligere utgitt Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag (2009).

Rani Lill Anjum fortalte om sine erfaringer fra Nasjonalt utvalg for granskning av uredelighet i forskning (GRU), som også er en del av FEK. Forskjellen er at arbeidet i GRU er strengt definert i forskningsetikkloven (2017), og uttalelsene fra GRU er formulert som vedtak i juridisk forstand. Loven pålegger forskningsinstitusjonene å ha egne redelighetsutvalg, og uttalelser her kan påklages til GRU. I likhet med arbeidet i NEM/REK legger forskningsetikkloven en juridisk ramme for arbeidet både i GRU og ved de lokale redelighetsutvalgene. GRU har utarbeidet en Veileder for forskningsinstitusjoners rapportering til Granskningsutvalget (2019).

Kjetil Fretheim fortalte om sine erfaringer fra Nasjonalt utvalgt for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget, SKJ), som er et uavhengig og tverrfaglig utvalg i FEK. Alle de tre nasjonale komiteene har en representant i utvalget. Arbeidsformen i SKJ likner arbeidet i NESH og NENT, og SKJ har utarbeidet en egen Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (se neste sak), samt en Veileder ved funn av menneskelige levninger (2018), som primært omhandler forvaltning.

6. Høring: Skjelettutvalgets "Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger"

NESH ønsker å avgi høringsuttalelse til Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger, som ble sendt på høring 1. november 2021 med frist 1. februar 2022.

NESH er positiv til endringene i struktur, herunder innledning og appendiks, og de nye punktene.

NESH påpeker at det er behov for å oppdatere veilederen i lys av NESHs nye retningslinjer fra 2021.

Ut over det har NESH kun mindre merknader til punkt 2, 7 og 9 (jf. eget høringssvar).

7. Orientering om saker til neste møte

Sekretariatsleder orienterte om saker som skal behandles på NESH-møte tirsdag 8. mars 2022:

a) I forlengelse av NESHs Uttalelse om institusjoners ansvar for forskningsetikk og personvern (2021/99), vil komiteen ta initiativ til dialog med Sikt (tidligere NSD) for å samkjøre formuleringer og rutiner ved veiledning og forhåndsvurdering av meldeskjema.

b)  NESH vil behandle henvendelse om akademisk frihet og forskningsetikk fra fire lokallag ved NORCE, slik det er lagt opp til i svarbrev fra FEK til NORCE 16. desember 2021. Kari Steen-Johnsen utarbeider saksfremlegg for NESH i dialog med sekretariatsleder.

8. Eventuelt

Møtedatoer for NESH i 2022:

  • 8. mars
  • 14. juni (ny dato!)
  • 8. september
  • 30. november