Kontakt Skjelettutvalget

Dersom du har spørsmål om Skjelettutvalgets arbeid, eller om en konkret sak, kan du kontakte sekretariatsleder Lene Os Johannessen.

Du kan også ta kontakt via vårt sentralbord.

Slik henvender du deg til Skjelettutvalget:

Saker bør være sendt utvalget senest 3 uker før møtet, men i noen tilfeller kan saksgang foregå per e-post.

Skjelettutvalget møtes fire ganger i året, og behandler da saker som er sendt oss. Utvalget vil som regel be om å få tilsendt en henvendelse via skjema med vedlegg tre uker før neste møte (du finner skjema med veiledning her). Men noen saker kan behandles per e-post utenom de ordinære møtene. Dette avhenger av prosjektet og henvendelsen.

Vi oppfordrer forskere til å ta kontakt med oss (lene.os.johannessen@forskningsetikk.no) på et tidlig stadium i prosjektet for å høre hvordan de bør gå frem. Utvalget oppfordrer forskere til å søke institusjonen hvor materialet er magasinert samtidig som de sender en henvendelse til oss. Forskere som skal søke om ekstern finansiering, oppfordres til særlig tidlig henvendelse til utvalget, slik at de kan få en forskningsetisk vurdering før en søknad skal sendes inn.

Møtedatoer i 2022 er: 

9. mars
8. juni
21./22. september
30. november / 1. desember

Hvem kan henvende seg til utvalget?

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) er et rådgivende nasjonalt utvalg som skal bidra til å fremme etisk god og ansvarlig forskning på menneskelige levninger. Utvalget er et fagorgan tilknyttet De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Mandatet gis av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), og utvalget er faglig uavhengig. Utvalget gir råd og veiledning, i dialog med institusjoner og enkeltforskere, i forskningsetiske spørsmål relatert til forskning på og forskningsrelatert håndtering av menneskelige levninger. Utvalget kan behandle henvendelser og gi råd om forskningsprosjekter, undervisning, formidling, utstillinger, repatriering, samt håndtering av menneskelige levninger i forvaltningen og i forbindelse med arkeologiske utgravninger. For mer informasjon om utvalget, se Om Skjelettutvalget

Etisk egenvurdering 

Menneskelige levninger er både natur og kultur, subjekter og objekter, og representerer slik både personen levningene har vært en del av, og er kildemateriale til kunnskap om tidligere samfunn og kulturer. Forskning på menneskelige levninger er et tverrfaglig felt som involverer studier innen arkeologi, antropologi, bioarkaeologi, sykdomshistorie, paleoepidemologi, genetikk m. fl. Samtidig som det ligger mange muligheter og stort potensiale på feltet, rommer forskning på menneskelige levninger komplekse og varierte forskningsetiske spørsmål. Noen eksempler på problemstillinger hvor forskningsetikken settes på prøve er forskning på levninger etter individer med tilhørighet i grupper som historisk sett har vært undertrykket, forskning på sjeldent materiale, forskning på materiale som andre forskere også jobber med, forskning på materiale uten sikker funnkontekst og opphavshistorie.

Før et prosjekt som inkluderer forskning på menneskelige levninger settes i gang, er det anbefalt å reflektere over hvilke forskningsetiske problemstillinger prosjektet reiser. Som en hjelp til slik refleksjon har Skjelettutvalget utarbeidet Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2014), og anbefaler å bruke den i en etisk egenvurdering (pkt. 12 i skjema for henvendelser).  

Skjelettutvalgets vurdering 

I sine vurderinger av henvendelser om forskningsprosjekter legger Skjelettutvalget til grunn Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2014). NESHs Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2021) utgjør det overgripende rammeverket for utvalgets mer spesialiserte veileder. Dette er nasjonale ressurser for forskningsetikk innen aktuelle fagområder, og utvalget oppfordrer henvender til å sette seg godt inn i disse ressursene. 

Det er flere lover og forskrifter som regulerer all håndtering av menneskelige levninger. Henvender bør ha satt seg inn i og overholde gjeldende lovverk. Skjelettutvalget har utarbeidet Veileder ved funn av menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2018) som kan ses på som en oversikt over lovverket på feltet. 

For en bedre forståelse for hvordan utvalget gjør vurderinger, se tidligere uttalelser fra Skjelettutvalget

Om saksbehandlingen

Skjelettutvalget behandler innkomne henvendelser om forskningsetisk vurdering i utvalgsmøter. Utvalget består av medlemmer fra hele landet og møtes vanligvis fire ganger i året. For å være garantert behandling i møte, må henvendelsen være sendt inn tre uker i forkant av det aktuelle møtet. Unntaksvis åpnes det for kortere frist og for behandling av henvendelser på e-post. Dette avhenger av prosjektet og henvendelsen. Utvalgets møtedatoer er tilgjengelig her. Vi oppfordrer til å ta kontakt med utvalget, ved sekretariatsleder Lene Os Johannessen (lene.os.johannessen@forskningsetikk.no), på et tidlig stadium i prosjektet for veiledning og avklaring av videre prosess. Ved forskningsprosjekter det skal søkes om ekstern finansiering til, oppfordres det også til å henvende seg for veiledning. 

Saksbehandlingen i utvalget følger forvaltningsloven og offentleglova. Dokumentasjon som sendes oss er dermed offentlig. 

For at vi skal kunne behandle henvendelsen din, må du besvare punkt 1 – 14 under. Ingen punkter bør være lengre enn 1500 tegn (uten mellomrom). Under pkt. 12 og 13 bes det om at det lastes opp en etisk egenevaluering av prosjeketet og en prosjektbeskrivelse som vedlegg. 

Se Veiledning til skjema / Rettleiing til skjema hvis henvendelsen gjelder: 

Materiale som ikke er samlet inn 
Materiale som befinner seg i en samling 
Samisk skjelettmateriale  
Forskning av medisinsk eller helsefaglig karakter  

Skjema for henvendelser

Last ned, fyll ut og send inn med vedlegg til lene.os.johannessen@forskningsetikk.no.

Nynorsk: Skjema ved førespurnad til Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger.docx

Bokmål: Skjema for henvendelse til Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger.docx