Kontakt Skjelettutvalget

Du kan kontakte oss dersom du har behov for generell veiledning, eller om en konkret sak.

Henvendelser kan rettes til sekretariatsleder for Skjelettutvalget: Lene Os Johannessen, (+47) 41 92 88 51, lene.os.johannessen@forskningsetikk.no.

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) er et tverrfaglig utvalg i FEK. Utvalget er faglig uavhengig og kan bistå med veiledning og råd om forskningsetiske spørsmål knyttet til forskning på menneskelige levninger (se mandat for utvalget).

Alle (studenter, forskere, institusjoner, berørte m.m.) kan henvende seg til Skjelettutvalget, men utvalget bestemmer selv hvilke saker som tas til behandling.

Du kan også ta kontakt via vårt sentralbord eller til post@forskningsetikk.no.

Hvordan be om uttalelse fra Skjelettutvalget?

Ønsker du en rådgivende uttalelse, må du sende inn en henvendelse bestående av utfylt skjema (se under), en forskningsetisk egenevaluering og en prosjektbeskrivelse, samt eventuelle materialoversikter, tillatelser e.l. der det er aktuelt. I den etiske egenevalueringen skal henvender redegjøre for de forskningsetiske spørsmålene i saken. Til en slik redegjørelse anbefales det å se hen til Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2022).

Møtedatoer i 2023 er: 

13. februar
25. mai
22. september
20. november

Skjelettutvalget møtes fire ganger i året, og behandler da henvendelser som er sendt inn. For å være garantert behandling, må saker være sendt utvalget senest tre uker før et utvalgsmøte. I enkelte tilfeller kan saksgang kan henvendelser behandles per e-post utenom de ordinære møtene. Dette avhenger av prosjektet og henvendelsen. Vi oppfordrer forskere til å ta kontakt på et tidlig stadium i prosjektet for å avklare hvordan de bør gå frem.

Utvalget oppfordrer forskere til å søke institusjonen hvor materialet er magasinert samtidig som de sender en henvendelse til oss. Forskere som skal søke om ekstern finansiering, oppfordres til særlig tidlig henvendelse til utvalget, slik at de kan få en forskningsetisk vurdering før en søknad skal sendes inn.

Se egen veiledning (bokmål) / rettleiing (nynorsk) hvis henvendelsen gjelder: 

  • Materiale som ikke er samlet inn 
  • Materiale som befinner seg i en samling 
  • Samisk skjelettmateriale  
  • Forskning av medisinsk eller helsefaglig karakter 

Skjema for henvendelser

Nynorsk: Skjema ved førespurnad til Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger
Bokmål: Skjema for henvendelse til Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger

Last ned, fyll ut og send inn med vedlegg til lene.os.johannessen@forskningsetikk.no.

Skjelettutvalgets vurdering og uttalelser

I sitt arbeid tar utvalget hensyn til etiske retningslinjer utarbeidet av nasjonale organer, som Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2022), Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2021) ), Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (NENT, 2016), Etiske retningslinjer for samisk helseforskning (Sametinget, 2019), og av internasjonale organer, som Code of Ethics for Museums (ICOM, 2017). I tillegg tar de hensyn til bestemmelser nedfelt i eksisterende lovverk og konvensjoner Norge har sluttet seg til.

Uttalelser fra Skjelettutvalget blir offentliggjort, slik at de også kan være en ressurs for andre. Uttalelsene kan være nyttige i diskusjoner og etiske refleksjoner rundt egen forskning.

Om saksgang

Skjelettutvalget behandler innkomne henvendelser om forskningsetisk vurdering i utvalgsmøter. Utvalget består av medlemmer fra hele landet og møtes fire ganger i året. For å være garantert behandling i møte, må henvendelsen være sendt inn tre uker i forkant av det aktuelle møtet. Unntaksvis åpnes det for kortere frist og for behandling av henvendelser på e-post. Dette avhenger av saken. Utvalgets møtedatoer er tilgjengelig her. Vi oppfordrer til å ta kontakt på et tidlig stadium i prosjektet for veiledning og avklaring av videre prosess. Ved forskningsprosjekter det skal søkes om ekstern finansiering til, oppfordres det også til å henvende seg for veiledning.

Om saksbehandlingen

Skjelettutvalget følger alminnelige forvaltningsrettslige regler for saksbehandling (jf. forvaltningsloven, kap. 1-3, samt ulovfestet forvaltningsrett).

Fordi Skjelettutvalget kun har en rådgivende funksjon, er en uttalelse fra utvalget ikke vedtak eller avgjørelse etter forvaltningsloven. Derfor kommer ikke lovens bestemmelser om enkeltvedtak til anvendelse. Det er heller ikke mulig å klage på en rådgivende uttalelse.  

Taushetsplikt  
Skjelettutvalget er en del av forvaltningsorganet FEK, og alle medlemmene er underlagt bestemmelser om taushetsplikt (forvaltningsloven § 13) 

Personvern
Personopplysninger blir lagret så lenge de er nødvendige for å gjennomføre saksbehandlingen.  

For mer informasjon, se FEKs personvernerklæring

Arkivering 
Registrering, lagring og oppbevaring av saksbehandlingsmateriale skjer i henhold til arkivlovgivningen.  

Offentlighet
Saksbehandlingen i utvalget følger offentleglova. Dokumentasjon som sendes inn er dermed offentlig.