Kontakt Skjelettutvalget

Du kan kontakte oss dersom du har behov for generell veiledning, eller om en konkret sak.

Skjelettutvalget bistår med veiledning og råd om forskningsetiske spørsmål knyttet til forskning på menneskelige levninger (se mandat for utvalget).

Du kan kontakte Skjelettutvalget dersom du har behov for generell veiledning, eller om et konkret prosjekt.

Alle (studenter, forskere, institusjoner, berørte m.m.) kan henvende seg til Skjelettutvalget. Utvalget bestemmer selv hvilke saker som tas til behandling.

Henvendelser kan rettes til sekretariatsleder for Skjelettutvalget: Lene Os Johannessen, (+47) 41 92 88 51, lene.os.johannessen@forskningsetikk.no.

Du kan også ta kontakt via vårt sentralbord eller til post@forskningsetikk.no.

Om saksgang for forskningsetisk vurdering av et konkret prosjekt

Dersom du skal forske på eller stille ut menneskelige levninger, anbefaler vi å sette seg inn i rutinene for saksgang og starte prosessen på et tidlig stadium i prosjektet. De tre viktigste stegene i prosessen er: Steg 1: Avklar med institusjonen; Steg 2: Be om en rådgivende uttalelse fra Skjelettutvalget; Steg 3: Søk om tilgang til materialet.

Steg 1: Avklar med institusjonen

Institusjonen som eier og/eller forvalter materialet en ønsker å forske på, avgjør tilgang til materialet. I tilfeller hvor materialet er deponert ved en annen institusjon enn eierinstitusjon, er det også nødvendig å kontakte eierinstitusjon for innhenting av tillatelse.

Institusjonen avgjør om det er behov for å be om en rådgivende uttalelse fra Skjelettutvalget. Dersom institusjonen beslutter at en uttalelse fra Skjelettutvalget er nødvendig eller dersom du selv ønsker en slik uttalelse, se Steg 2.

Steg 2: Be om en rådgivende uttalelse fra Skjelettutvalget

Kontakt Skjelettutvalget og be om en rådgivende uttalelse. Det er institusjonene som avgjør om et prosjekt skal godkjennes før en uttalelse fra Skjelettutvalget foreligger eller om en uttalelse skal være del av beslutningsgrunnlaget når institusjonen skal ta stilling til et prosjekt. Utvalgets oppfatning er at det er mest hensiktsmessig og i tråd med rollene at en rådgivende uttalelse kommer forut for en endelig godkjenning fra institusjonen. En forskningsetisk vurdering av prosjektet tidlig i løpet skal sikre prosjektets integritet og bidra til å gjøre prosjektet godt og velfundert.

Møtedatoer for Skjelettutvalget i 2024

18. mars
11. september
20.-21. november

Du ber om en rådgivende uttalelse fra utvalget ved å sende inn en henvendelse bestående av utfylt skjema (se under), en forskningsetisk egenevaluering, en prosjektbeskrivelse, og eventuelle materialoversikter, tillatelser e.l. der det er aktuelt. I den etiske egenevalueringen skal du redegjøre for de forskningsetiske spørsmålene i prosjektet/saken. Se Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2022).

Skjema for henvendelser finner du her:

Nynorsk: Skjema ved førespurnad til Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger
Bokmål: Skjema for henvendelse til Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger

Last ned, fyll ut og send inn med vedlegg til sekretariatsleder for Skjelettutvalget: Lene Os Johannessen, (+47) 41 92 88 51, lene.os.johannessen@forskningsetikk.no.

Ta gjerne kontakt for spørsmål, avklaringer eller for å gi beskjed om at en henvendelse er på vei.

Steg 3: Søk om tilgang til materialet

Søknad om tilgang til materialet sendes til den aktuelle institusjon (se Steg 1). Følg prosedyre ved den enkelte institusjon.

Se egen veiledning (bokmål) / rettleiing (nynorsk) hvis henvendelsen gjelder: 

  • Materiale som ikke er samlet inn 
  • Samisk skjelettmateriale  
  • Forskning av medisinsk eller helsefaglig karakter 

Skjelettutvalgets vurdering og uttalelser

I sitt arbeid legger utvalget til grunn Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget, 2022), samt andre etiske retningslinjer utarbeidet av nasjonale organer Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2021) ), Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (NENT, 2016), Etiske retningslinjer for samisk helseforskning (Sametinget, 2019), og av internasjonale organer, som Code of Ethics for Museums (ICOM, 2017). I tillegg tar utvalget hensyn til bestemmelser nedfelt i eksisterende lovverk og konvensjoner Norge har sluttet seg til.

Uttalelser fra Skjelettutvalget blir offentliggjort, slik at de også kan være en ressurs for andre. Uttalelsene kan være nyttige i diskusjoner og etiske refleksjoner rundt egen forskning.

Frist for innsendelse av henvendelse til Skjelettutvalget

Skjelettutvalget behandler henvendelser om forskningsetisk vurdering i utvalgsmøter, som avholdes fire ganger i året. Henvendelsen må være sendt utvalget senest tre uker før et utvalgsmøte. Unntaksvis åpnes det for kortere frist og for behandling av henvendelser utenom de ordinære møtene. Dette avhenger av saken.

Om saksbehandlingen

Skjelettutvalget følger alminnelige forvaltningsrettslige regler for saksbehandling (jf. forvaltningsloven, kap. 1-3, samt ulovfestet forvaltningsrett).

Fordi Skjelettutvalget kun har en rådgivende funksjon, er en uttalelse fra utvalget ikke vedtak eller avgjørelse etter forvaltningsloven. Derfor kommer ikke lovens bestemmelser om enkeltvedtak til anvendelse. Det er heller ikke mulig å klage på en rådgivende uttalelse.  

Taushetsplikt  
Skjelettutvalget er en del av forvaltningsorganet FEK, og alle medlemmene er underlagt bestemmelser om taushetsplikt (forvaltningsloven § 13) 

Personvern
Personopplysninger blir lagret så lenge de er nødvendige for å gjennomføre saksbehandlingen.  

For mer informasjon, se FEKs personvernerklæring

Arkivering 
Registrering, lagring og oppbevaring av saksbehandlingsmateriale skjer i henhold til arkivlovgivningen.  

Offentlighet
Saksbehandlingen i utvalget følger offentleglova. Dokumentasjon som sendes inn er dermed offentlig.