Forslag til undervisning

Underviser du i forskningsetikk? Her er en kort oversikt over relevante temaer og ressurser til bruk i undervisningen.

Retningslinjer

De forskningsetiske retningslinjene er våre viktigste ressurser for arbeidet med forskningsetikk. Komiteene for naturvitenskap og teknologi og samfunnsvitenskap og humaniora har utarbeidet egne fagspesifikke retningslinjer. Komiteen for medisin og helsefag jobber etter helseforskningsloven og har i tillegg retningslinjer for spesifikke områder

Dersom du skal gi en generell innføring i forskningsetikk, kan du ta utgangspunkt i generelle forskningsetiske retningslinjer. Disse gir en grunnleggende inngang til tematikken, men erstatter ikke fagspesifikke retningslinjer. 

Forskningsetisk bibliotek

Forskningsetisk bibliotek (FBIB) er en undervisningsressurs som gir deg artikler skrevet av fagfolk, diskusjonseksempler, litteraturreferanser og andre utfyllende ressurser innen temaet forskningsetikk.

For alle fagområder som involverer forskning på mennesker, er forholdet til forskningsdeltakere noe som krever etisk refleksjon. Dette er noe som bør speiles i et tilpasset undervisningsopplegg. Særlige viktige temaer som bør dekkes, er:

Også følgende tilhørende temaer er viktig å vite noe om.

Avhengig av hva slags prosjekt man ønsker å gjennomføre, trengs det i mange tilfeller forhåndsgodkjenning av forskningen.  Her vil særlig institusjonens personvernombud (eventuelt SIKT) og REK være aktuelle, alt etter fagfelt. Dette er noe man i undervisningen bør gjøre studentene oppmerksom på.

Ofte gjør det en viktig forskjell hvilken gruppe forskningsdeltakerne tilhører. Da er dette noe som bør tematiseres.

Forskning på bestemte grupper

Hvis en av de aktuelle gruppene er barn, kan følgende publikasjoner også være aktuelle som pensumstoff:

I varierende grad har forskning et ansvar ikke bare overfor forskningsdeltakere, men overfor samfunn og miljø. Dette er i så fall også noe som krever refleksjon fra forskerens og studentens side. Hvilke spørsmål som er mest vesentlige i undervisningssammenhengen, vil i stor grad avhenge av fag og prosjekt.

En vesentlig side ved forskning er for de aller flestes vedkommende skrive- og publiseringsfasen. Også denne byr på grunnleggende etiske spørsmål—

Et forskermiljø består av relasjoner, og blant disse er forholdet mellom veileder og veiland noe som bør være relevant i de aller fleste kurs.

Veiledning og kollegialitet

Iblant må den enkelte vurdere å gå til krevende skritt for å rette opp på noe han eller hun mener er forskningsetisk galt. Da er etiske utfordringer forbundet med å ta på seg varslerrollen noe man bør vite noe om.

Varslerfunksjoner

For ytterligere inspirasjon, se også disse eksterne ressursene

Vi ønsker tilbakemeldinger på denne siden. Send din ros & ris til info@forskningsetikk.no.